شهر هوشمند؛ مروری بر تعاریف و ابعاد ارائه شده در مطالعات صورت گرفته

چکیده
بسیاری از سازمان های بین المللی بر این باورند که تا سال 2050 بخش عمده ای از مردم جهان در شهرها زندگی خواهند کرد. این موضوع ضمن نشان دادن اهمیت این سکونتگاه های پر جمعیت، توجه محققان را به موضوعی با عنوان شهر هوشمند جلب نموده است. علیرغم گسترش استفاده از مفهوم شهر هوشمند، اما هنوز تعریف جامع و دقیقی از این پدیده نوظهور و همچنین ابعاد و جنبه های مختلف آن ارائه نشده است. این پژوهش می کوشد تا با بررسی دقیق مطالعات صورت گرفته در یک دهه گذشته در خصوص شهرهای هوشمند، به شفاف تر نمودن و جامع تر نمودن مفهوم هوشمندی در حوزه شهرها کمک کند. در این مطالعه همچنین ابعاد و جوانب کلیدی یک شهر هوشمند مورد بررسی قرار گرفته و مهمترین این ابعاد از منظر محققین یک دهه گذشته شناسایی می شود. شناسایی و تاکید بر شکاف های تحقیقاتی و همچنین برجسته نمودن ضعف های مطالعاتی و ترغیب محققین اتی به مطالعه در این زمینه ها، از دیگر اهدافی است که این پژوهش دنبال می نماید. در مجموع بررسی های این مطالعه نشان داد که اگر چه در خصوص تعریف شهر هوشمند پراکندگی آراء وجود دارد اما اغلب محققین بر سه بعد حاکمیت هوشمند، مردم هوشمند و زیرساخت های هوشمند، به عنوان ابعاد اصلی شهر هوشمند اتفاق نظر دارند.

مقاله در کنفرانس  بازیابی تعاملی اطلاعات : دانشگاه تهران (کلیک کنید)

نمایه شده در مرجع دانش کشوری سیویلیکا (کلیک کنید)

دانلود کامل مقاله (کلیک کنید)