بررسی رابطه ماهیت محصول بااستراتژی زنجیره تامین – مدل فیشر


چکیده

 هدف از این مقاله بررسی رابطه بین ماهیت محصول و استراتژی زنجیره تامین شرکت در بخش تولید می باشد. در این راستا و به منظور بررسی این رابطه، از مدل فیشر به عنوان چارچوب مفهومی استفاده شده است. اطلاعات و داده های مورد نیاز از طریق ابزار پرسشنامه خودگزارشی، جمع آوری شد. نتایج نظرسنجی با آزمایش مدل فیشر مربوط به استراتژی زنجیره تأمین و مشخصات محصول مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که بین ماهیت محصول و استراتژی زنجیره تأمین در بخش تولید رابطه معنی داری وجود دارد. یافته های این مطالعه می تواند توسط سیاستگذاران زنجیره تامین مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، این مطالعه در کشور درحال توسعه ایران انجام شده است، بنابراین، یافته های این تحقیق، به غنای ادبیات موجود در خصوص اقتصادهای در حال توسعه کمک می کند.

مقاله در مرجع دانش کشوری سیویلیکا (کلیک کنید)

دانلود مقاله به صورت کامل (کلیک کنید)

ارتباط مدیریت منابع انسانی و عملکرد شغلی و قراردادهای روانشناختی

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین روش های مدیریت منابع انسانی با عملکرد شغلی کارکنان شعب بانک های ملی شهرستان کاشان می باشد. بدین منظور تعداد 110 نفر از کارکنان شاغل در شعب مختلف به روش خوشه ای تصادفی انتخاب ، و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. این پرسشنامه حاوی سوالاتی در خصوص ادراک کارکنان از عملکرد شغلی خودشان است. در مجموع این پژوهش، مبنای نظری قوی را برای ارتباط میان روش های مدیریت منابع انسانی با عملکرد شغلی کارکنان بانک نشان می دهد. و از سویی دیگر مبین این حقیقت است که ارتباط میان این متغیرها را می توان از طریق نقش واسطه ای تحقق قراردادهای روانشناختی، تعدیل نمود.

مقاله در مرکز اطلاعات علمی  کشوری جهاد دانشگاهی SID (کلیک کنید)

مقاله در مرجع دانش کشوری سیویلیکا (کلیک کنید)

مقاله در مؤسسه ی علمی پایش علم و فناوری در جهان اسلام (کلیک کنید)

دانلود مقاله به صورت کامل (کلیک کنید)

شهر هوشمند؛ مروری بر تعاریف و ابعاد ارائه شده در مطالعات صورت گرفته

چکیده
بسیاری از سازمان های بین المللی بر این باورند که تا سال 2050 بخش عمده ای از مردم جهان در شهرها زندگی خواهند کرد. این موضوع ضمن نشان دادن اهمیت این سکونتگاه های پر جمعیت، توجه محققان را به موضوعی با عنوان شهر هوشمند جلب نموده است. علیرغم گسترش استفاده از مفهوم شهر هوشمند، اما هنوز تعریف جامع و دقیقی از این پدیده نوظهور و همچنین ابعاد و جنبه های مختلف آن ارائه نشده است. این پژوهش می کوشد تا با بررسی دقیق مطالعات صورت گرفته در یک دهه گذشته در خصوص شهرهای هوشمند، به شفاف تر نمودن و جامع تر نمودن مفهوم هوشمندی در حوزه شهرها کمک کند. در این مطالعه همچنین ابعاد و جوانب کلیدی یک شهر هوشمند مورد بررسی قرار گرفته و مهمترین این ابعاد از منظر محققین یک دهه گذشته شناسایی می شود. شناسایی و تاکید بر شکاف های تحقیقاتی و همچنین برجسته نمودن ضعف های مطالعاتی و ترغیب محققین اتی به مطالعه در این زمینه ها، از دیگر اهدافی است که این پژوهش دنبال می نماید. در مجموع بررسی های این مطالعه نشان داد که اگر چه در خصوص تعریف شهر هوشمند پراکندگی آراء وجود دارد اما اغلب محققین بر سه بعد حاکمیت هوشمند، مردم هوشمند و زیرساخت های هوشمند، به عنوان ابعاد اصلی شهر هوشمند اتفاق نظر دارند.

مقاله در کنفرانس  بازیابی تعاملی اطلاعات : دانشگاه تهران (کلیک کنید)

نمایه شده در مرجع دانش کشوری سیویلیکا (کلیک کنید)

دانلود کامل مقاله (کلیک کنید)